Aprilie - George Topârceanu

Aprilie - George Topârceanu

Craciun Poster

Craciun Poster

Ion november 2014 trip to Movdova

Ion november 2014 trip to Movdova

Servicii Consulare la Dublin 28 Noiembrie 2014

Servicii Consulare la Dublin 28 Noiembrie 2014

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2014 - Dublin

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2014 - Dublin

Manifestatia de sustinere a Unirii - Dublin 12.10.2014

Limba Română sărbătorită la Dublin

Limba Română sărbătorită la Dublin

Limba Noastra cea Romana

Nistru Uneste Moldova

Aalsa Club

Spectacol Guguţă

blue air

blue air

Monday, May 17, 2010

RESTABILIREA DECLATRATIEI DE INDEPENDENTA A REPUBLICII MOLDOVA


              RESTABILIREA DECLATRATIEI DE INDEPENDENTA A REPUBLICII MOLDOVA

 

La 26 aprilie 2010 Parlamentul  s-a întrunit într-o şedinţă solemna  unde actualii deputaţi şi cei din primul Parlament ales în mod democratic în 1990 s-au reunit, pentru a restabili textul Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova,care se presupune ca ar fi ars în timpul protestelor din 7  aprilie 2009.

 După deschiderea oficială a şedinţei  a fost  păstrat un minut de reculegere în memoria deputaţilor primului Parlament, care au decedat după 1990. Din cei 278 de deputaţi care au semnat documentul, 48 nu mai sunt în viaţă. 

A fost o zi istorică pentru Republica Moldova. Declaraţia de Independenţă a fost restabilită prin votul a 282 de deputaţi din primul Parlament. Aceştia şi-au pus semnăturile în mod repetat în dreptul textului care a confirmat suveranitatea Republicii Moldova, acum 19 ani. Semnăturile deputaţilor din "Parlamentul Independenţei" care au decedat, au fost scanate şi ataşate documentului.

Evenimentul a fost  consacrat celei de-a 20-a aniversări a constituirii primului Parlament 1990-1994 ales din 369 de deputati  în mod democratic şi adoptării Tricolorului ca Drapel de Stat. Primul Parlament a RM si-a inceput lucrarile la 17 aprilie 1990. Adunarea a decurs intr-o  atmosfera calda, prietenoasa, cu sringeri de mina, zimbete si amintiri. Ce emoţii i-au încearcat peste 20 de ani pe cei care au stat la baza independenţei ţării noastre?

Primul preşedinte al Parlamentului, Alexandru Moşanu, a retrăit momentul istoric de acum 20 de ani. El a dat citirii textul Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova. La 27 august 1991, Alexandru Moşanu citea acelaşi text istoric de la tribuna Legislativului. Restabilirea Declaraţiei de Independenţă a trezit sentimente de mândrie, dar şi de responsabilitate, atât pentru parlamentarii primului Legislativ, cât şi pentru deputaţii actualului Parlament.


Deputaţii comunişti nu au participat la şedinţa solemnă a Parlamentului, în care s-a restabilit textul şi semnăturile din Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. „Sunt împotriva intereselor ţării”, spun deputaţii Alianţei pentru Integrare Europeană, susţinuţi şi de legiuitorii primului Parlament ales în mod democratic după destrămarea URSS. Şi deputaţii care mai ieri erau pe listele Partidului Comuniştilor contestă declaraţia PCRM-ului, care au subliniat că restabilirea Declaraţiei de Independenţă este o farsă. 

Restabilirea Declaraţiei de Independenţă înseamnă un gest de mare responsabilitate, declară liderii fracţiunilor parlamentare ale Alianţei pentru Integrare Europeană. Deputaţii AIE spun că Declaraţia de Independenţă este un certificat de naştere a statului Republica Moldova, iar restabilirea acestui act istoric este o renaştere naţională.

Preşedintele fracţiunii Partidului Liberal Democrat, Mihai Godea, a menţionat că Declaraţia de Independenţă, adoptată la 27 august 1991, a pus capăt regimului totalitar sovietic de ocupaţie.

Deputatul fracţiunii Partidului Liberal, Corina Fusu, a declarat că îşi doreşte ca actualul legislativ să conducă Republica Moldova în Uniunea Europeană, având la bază experienţa primului legislativ.

Potrivit preşedintelui fracţiunii Partidului Democrat, Marian Lupu, şedinţa solemnă are mai multe conotaţii.

Unii deputaţi din primul Parlament privesc cu îngrijorare la Declaraţia de independenţă restabilită .

Mihai Ghimpu, Presedintele interimar al RM si Presedintele Parlamentuliu dă asigurări: textul documentului reeditat se va afla în siguranţă.

Declaraţia de independenţă a existat întotdeauna, spun foştii şi actualii politicieni. Deputaţii primului Parlament doar au întărit, prin semnăturile lor, reeditarea actului care stă la căpătâiul statalităţii Republicii Moldova, originalul căruia a fost ars în timpul protestelor din aprilie 2009.


Actele adoptate de primul Legislativ, mai ales Declaraţia de Independenţă, au devenit o arhitectură a atributelor statale ale Republicii Moldova, declară primul preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur.

La rândul lor, exponenţii actualei puteri au declarat că sunt obligaţi să continue realizarea aspiraţiilor democratice ale predecesorilor, iar restabilirea Declaraţiei de Independenţă o califică drept „o adevărată şansă de a repara istoria”.

                   RESTORATION OF DECLARATION OF INDEPENDENCE  REPUBLIC OF MOLDOVA

On 26 April 2010 Parliament met in a solemn meeting where current members and those of the first democratically elected Parliament  in 1990,met to restore the Moldovan declaration of independence, which presumably would be burned during the riots of April 7, 2009.
 After the official opening of the meeting, it was kept a minute of silence in memory of the first parliament deputies, who died after 1990. Of the 278 deputies who signed the document, 48 are no longer alive.
It was a historic day for Moldova. Declaration of Independence was restored by a vote of 282 deputies in parliament first. They have placed their signatures repeatedly upheld the right of the text that confirmed sovereignty of the Republic of Moldova 19 years ago. Signatures of Members of "Independence Parliament" who died were scanned and attached document.
The event was dedicated to the 20th Anniversary of the establishment of the first parliament of 369 MPs 1990-1994 elected democratically and that the adoption of Tricolour Flag. The first Parliament of Moldova began its work on April 17, 1990. Assembly has held within a warm atmosphere, friendly with shaking hand, smiles and memories. What emotions have they tried after 20 years those who were the basis for our independence?
The first president of Parliament, Alexander Moşanu has relived the historic moment 20 years ago. He has read the Declaration of Independence of the Republic of Moldova. On August 27, 1991, Alexander Moşanu same text read from the rostrum Legislative History. Restoring the Declaration of Independence has aroused feelings of pride, but also responsibility for both the first Legislative parliamentarians as well as Members of the Parliament.

Communist deputies did not attend the formal sitting of Parliament where has been restored and signed the Declaration of Independence of the Republic of Moldova. "They are against the interests of the country", say MEPs Alliance for European Integration, supported by legislators of the first democratically elected parliament after the collapse of the USSR. And deputies who yesterday were the Communist Party lists dispute statement PCRM, who stressed that restoring the Declaration of Independence is a farce.
Restoring the Declaration of Independence means a gesture of great responsibility, says leaders of parliamentary factions of the Alliance for European Integration. IEA Members say that the Declaration of Independence is a birth certificate of the Republic of Moldova and the restoration of this historic document is a national revival.

Liberal Democratic Party Fraction chairman, Michael Godea, said the Declaration of Independence, adopted on August 27, 1991, ended the totalitarian regime of Soviet occupation.

Deputy Liberal Party fraction, Corina Fusu said that she wants the current legislative to lead Moldova in the European Union based on the first legislative experience.

According to Democratic Party Chairman Fraction Marian Lupu formal sitting has several connotations.
Some Members of first Parliament still have concern for the safety of the declaration of independence restored.

Michael Ghimpu Interim President of Moldova and President of the Parliament assures: the reprinted document will be in safety.


Declaration of Independence has always existed, say former and current politicians. Members of the first parliament only strengthened by their signatures, reprinting act behind bedside Moldovan statehood, the original which was burned during the riots of April 2009.

Legislative acts adopted by the first, especially the Declaration of Independence, became an architectural attributes of the Moldovan state, says the first President of the Republic of Moldova, Mircea Snegur.

In turn, proponents said the current powers are obliged to proceed with democratic aspirations of their predecessors, and restore the Declaration of Independence it describes as "a real chance to repair history”.

No comments:

Post a Comment