Aprilie - George Topârceanu

Aprilie - George Topârceanu

Craciun Poster

Craciun Poster

Ion november 2014 trip to Movdova

Ion november 2014 trip to Movdova

Servicii Consulare la Dublin 28 Noiembrie 2014

Servicii Consulare la Dublin 28 Noiembrie 2014

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2014 - Dublin

Alegeri Parlamentare în Republica Moldova 2014 - Dublin

Manifestatia de sustinere a Unirii - Dublin 12.10.2014

Limba Română sărbătorită la Dublin

Limba Română sărbătorită la Dublin

Limba Noastra cea Romana

Nistru Uneste Moldova

Aalsa Club

Spectacol Guguţă

blue air

blue air

Monday, May 17, 2010

Urmatoarea vizita a Dlui Sacagiu la Dublin: 8 iunie 2010

Domnul consul Vladimir Sacagiu va veni la Dublin la 8 iunie la Carmichael House. Va rugam, daca aveti inscriere, sa veniti la timpul inscrierii, nu mai devreme.

RESTABILIREA DECLATRATIEI DE INDEPENDENTA A REPUBLICII MOLDOVA


              RESTABILIREA DECLATRATIEI DE INDEPENDENTA A REPUBLICII MOLDOVA

 

La 26 aprilie 2010 Parlamentul  s-a întrunit într-o şedinţă solemna  unde actualii deputaţi şi cei din primul Parlament ales în mod democratic în 1990 s-au reunit, pentru a restabili textul Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova,care se presupune ca ar fi ars în timpul protestelor din 7  aprilie 2009.

 După deschiderea oficială a şedinţei  a fost  păstrat un minut de reculegere în memoria deputaţilor primului Parlament, care au decedat după 1990. Din cei 278 de deputaţi care au semnat documentul, 48 nu mai sunt în viaţă. 

A fost o zi istorică pentru Republica Moldova. Declaraţia de Independenţă a fost restabilită prin votul a 282 de deputaţi din primul Parlament. Aceştia şi-au pus semnăturile în mod repetat în dreptul textului care a confirmat suveranitatea Republicii Moldova, acum 19 ani. Semnăturile deputaţilor din "Parlamentul Independenţei" care au decedat, au fost scanate şi ataşate documentului.

Evenimentul a fost  consacrat celei de-a 20-a aniversări a constituirii primului Parlament 1990-1994 ales din 369 de deputati  în mod democratic şi adoptării Tricolorului ca Drapel de Stat. Primul Parlament a RM si-a inceput lucrarile la 17 aprilie 1990. Adunarea a decurs intr-o  atmosfera calda, prietenoasa, cu sringeri de mina, zimbete si amintiri. Ce emoţii i-au încearcat peste 20 de ani pe cei care au stat la baza independenţei ţării noastre?

Primul preşedinte al Parlamentului, Alexandru Moşanu, a retrăit momentul istoric de acum 20 de ani. El a dat citirii textul Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova. La 27 august 1991, Alexandru Moşanu citea acelaşi text istoric de la tribuna Legislativului. Restabilirea Declaraţiei de Independenţă a trezit sentimente de mândrie, dar şi de responsabilitate, atât pentru parlamentarii primului Legislativ, cât şi pentru deputaţii actualului Parlament.


Deputaţii comunişti nu au participat la şedinţa solemnă a Parlamentului, în care s-a restabilit textul şi semnăturile din Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. „Sunt împotriva intereselor ţării”, spun deputaţii Alianţei pentru Integrare Europeană, susţinuţi şi de legiuitorii primului Parlament ales în mod democratic după destrămarea URSS. Şi deputaţii care mai ieri erau pe listele Partidului Comuniştilor contestă declaraţia PCRM-ului, care au subliniat că restabilirea Declaraţiei de Independenţă este o farsă. 

Restabilirea Declaraţiei de Independenţă înseamnă un gest de mare responsabilitate, declară liderii fracţiunilor parlamentare ale Alianţei pentru Integrare Europeană. Deputaţii AIE spun că Declaraţia de Independenţă este un certificat de naştere a statului Republica Moldova, iar restabilirea acestui act istoric este o renaştere naţională.

Preşedintele fracţiunii Partidului Liberal Democrat, Mihai Godea, a menţionat că Declaraţia de Independenţă, adoptată la 27 august 1991, a pus capăt regimului totalitar sovietic de ocupaţie.

Deputatul fracţiunii Partidului Liberal, Corina Fusu, a declarat că îşi doreşte ca actualul legislativ să conducă Republica Moldova în Uniunea Europeană, având la bază experienţa primului legislativ.

Potrivit preşedintelui fracţiunii Partidului Democrat, Marian Lupu, şedinţa solemnă are mai multe conotaţii.

Unii deputaţi din primul Parlament privesc cu îngrijorare la Declaraţia de independenţă restabilită .

Mihai Ghimpu, Presedintele interimar al RM si Presedintele Parlamentuliu dă asigurări: textul documentului reeditat se va afla în siguranţă.

Declaraţia de independenţă a existat întotdeauna, spun foştii şi actualii politicieni. Deputaţii primului Parlament doar au întărit, prin semnăturile lor, reeditarea actului care stă la căpătâiul statalităţii Republicii Moldova, originalul căruia a fost ars în timpul protestelor din aprilie 2009.


Actele adoptate de primul Legislativ, mai ales Declaraţia de Independenţă, au devenit o arhitectură a atributelor statale ale Republicii Moldova, declară primul preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur.

La rândul lor, exponenţii actualei puteri au declarat că sunt obligaţi să continue realizarea aspiraţiilor democratice ale predecesorilor, iar restabilirea Declaraţiei de Independenţă o califică drept „o adevărată şansă de a repara istoria”.

                   RESTORATION OF DECLARATION OF INDEPENDENCE  REPUBLIC OF MOLDOVA

On 26 April 2010 Parliament met in a solemn meeting where current members and those of the first democratically elected Parliament  in 1990,met to restore the Moldovan declaration of independence, which presumably would be burned during the riots of April 7, 2009.
 After the official opening of the meeting, it was kept a minute of silence in memory of the first parliament deputies, who died after 1990. Of the 278 deputies who signed the document, 48 are no longer alive.
It was a historic day for Moldova. Declaration of Independence was restored by a vote of 282 deputies in parliament first. They have placed their signatures repeatedly upheld the right of the text that confirmed sovereignty of the Republic of Moldova 19 years ago. Signatures of Members of "Independence Parliament" who died were scanned and attached document.
The event was dedicated to the 20th Anniversary of the establishment of the first parliament of 369 MPs 1990-1994 elected democratically and that the adoption of Tricolour Flag. The first Parliament of Moldova began its work on April 17, 1990. Assembly has held within a warm atmosphere, friendly with shaking hand, smiles and memories. What emotions have they tried after 20 years those who were the basis for our independence?
The first president of Parliament, Alexander Moşanu has relived the historic moment 20 years ago. He has read the Declaration of Independence of the Republic of Moldova. On August 27, 1991, Alexander Moşanu same text read from the rostrum Legislative History. Restoring the Declaration of Independence has aroused feelings of pride, but also responsibility for both the first Legislative parliamentarians as well as Members of the Parliament.

Communist deputies did not attend the formal sitting of Parliament where has been restored and signed the Declaration of Independence of the Republic of Moldova. "They are against the interests of the country", say MEPs Alliance for European Integration, supported by legislators of the first democratically elected parliament after the collapse of the USSR. And deputies who yesterday were the Communist Party lists dispute statement PCRM, who stressed that restoring the Declaration of Independence is a farce.
Restoring the Declaration of Independence means a gesture of great responsibility, says leaders of parliamentary factions of the Alliance for European Integration. IEA Members say that the Declaration of Independence is a birth certificate of the Republic of Moldova and the restoration of this historic document is a national revival.

Liberal Democratic Party Fraction chairman, Michael Godea, said the Declaration of Independence, adopted on August 27, 1991, ended the totalitarian regime of Soviet occupation.

Deputy Liberal Party fraction, Corina Fusu said that she wants the current legislative to lead Moldova in the European Union based on the first legislative experience.

According to Democratic Party Chairman Fraction Marian Lupu formal sitting has several connotations.
Some Members of first Parliament still have concern for the safety of the declaration of independence restored.

Michael Ghimpu Interim President of Moldova and President of the Parliament assures: the reprinted document will be in safety.


Declaration of Independence has always existed, say former and current politicians. Members of the first parliament only strengthened by their signatures, reprinting act behind bedside Moldovan statehood, the original which was burned during the riots of April 2009.

Legislative acts adopted by the first, especially the Declaration of Independence, became an architectural attributes of the Moldovan state, says the first President of the Republic of Moldova, Mircea Snegur.

In turn, proponents said the current powers are obliged to proceed with democratic aspirations of their predecessors, and restore the Declaration of Independence it describes as "a real chance to repair history”.

Discursul Preşedintelui Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova 16.4.10


Discursul Preşedintelui Parlamentului Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, la deschiderea Conferinţei ştiinţifice "Parlamentul Independenţei şi al transformărilor democratice (1990-1994), douăzeci de ani de la constituire", 16 aprilie 2010

 

Doamnelor şi domnilor,

Stimaţi colegi din Parlamentul anilor 1990-1994,

Domnilor Preşedinţi ai Parlamentelor Republicii Moldova din anii '90 pînă în prezent,

Onoraţi invitaţi şi reprezentanţi ai corpului diplomatic,

 

Conferinţa ştiinţifică "Parlamentul Independenţei şi al transformărilor democratice (1990-1994), douăzeci de ani de la constituire" vine să ne amintească faptul că acum 20 de ani în Republica Moldova s-a produs o schimbare istorică, pe care cineva a încercat să o reîntoarcă pe altă cale a societăţii decât cea a Domnului şi a naturii.

Parlamentul anilor '90-94, ales pentru prima dată într-un mod mai democratic, a rămas în istorie prin hotărârile, legile pe care le-a adoptat, prin adoptarea Declaraţiei de Independenţă şi tricolorului ca drapel de stat. De aceea nimeni nu-i poate da foc Declaraţiei de Independenţă pentru că ceea ce am votat noi atunci demonstrează că cetăţenii au dorit schimbarea şi trecerea de la un sistem totalitar la un sistem democratic. Este drept că anevoios are loc această transformare, dar fundamentul pus de Parlamentul anilor '90-94 va rămîne în istorie. Acest lucru se va întîmpla nu doar pentru faptul că Republica Moldova a trecut de la un stat totalitar la unul democratic, ci mai ales pentru că au fost reabilitate valorile noastre naţionale şi am declarat Republica Moldova ca stat independent, pentru a scăpa de jugul sovietic pe care ni l-au impus în 1940.

Este semnificativ faptul, că forul nostru ştiinţific, organizat de Parlamentul Republicii Moldova şi Asociaţia "Parlamentul-90", are loc în ajunul zilei de 17 aprilie, cînd se împlinesc exact două decenii de la inaugurarea şedinţei de constituire a primului corp legiuitor ales în mod liber şi democratic.

Anul acesta se împlinesc 20 de ani de la prima şedinţă a Parlamentului Republicii Moldova ales democratic, 20 de ani de la adoptarea tricolorului ca drapel de stat şi 20 de ani de la adoptarea stemei Republicii Moldova. De aceea, această Conferinţă vine să răsfoiască paginile istoriei recente a parlamentarismului în Republica Moldova. Relatările ce urmează a fi prezentate de participanţii la Conferinţă vor fi menţionate izvoarele proceselor democratice din republică, cum ar fi începuturile perestroikăi, decretarea limbii române drept limbă de stat, limbă oficială a Republicii Moldova în Declaraţia de Independenţă.

Stimaţi colegi, nimeni nu poate pune la îndoială faptul că în acest document este prevăzut că limba pe care o vorbim noi este limba română. E timpul să punem punct o dată şi pentru totdeauna discuţiilor cu privire la cine suntem, ce limbă vorbim şi să oferim cetăţenilor un trai decent, relansând economia.

Toate acestea sunt procese istorice majore, de un inestimabil efort reformator, exemplar susţinut în acei ani de Frontul Popular de atunci, condus de reformatoarea noastră echipă de politicieni în frunte cu domnii Ion Hadârcă, Gheorghe Ghimpu, Nicolae Costin, Nicolae Dabija, Lidia Istrati, Andrei Vartic, Iurie Grecov, Valeriu Matei, Alexandru Moşanu, Anatol Şalaru ş.a.

 Inaugurarea primului for legislativ democratic a condus la crearea şi perfecţionarea instituţiei parlamentare, a structurilor şi institutelor statului, la promovarea unei politici noi, bazate pe valorile democratice unanim acceptate în întreaga lume civilizată. Activitatea primului Parlament democratic a fost marcată nu numai de necesitatea elaborării unui cadru juridic fundamental nou, dar şi de dezideratele democratizării societăţii, formării unei mentalităţi moderne a oamenilor noştri.

Nu era simplu de activat în acei ani deoarece nu aveam absolut deloc literatură. Despre un stat de drept şi democratic, despre democraţie la modul general, cum am mai spus, am găsit la Biblioteca Naţională, pe atunci N. Krupskaia, o singură carte, care se numea „Constituţia burjuaznîh stran". Iată cum am început a construi o democraţie în Republica Moldova.

De aceea sunt mîndru de faptul, că şi eu, în calitate de deputat în primul parlament democratic, am contribuit, împreună cu ceilalţi colegi, la realizarea sarcinilor ce stăteau la acea oră în faţa noastră: asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor omului, inclusiv dreptul la exprimarea liberă, promovarea pluralismului politic şi economic, transparenţei vieţii social-politice, libertăţii mass-media, dezvoltării societăţii civile şi a structurilor ei, edificarea unui stat în care să domine legea. 

Anume în această primă perioadă de afirmare a parlamentarismului au fost adoptate un şir de documente istorice, care au stat la baza statalităţii Republicii Moldova. Este vorba, în primul rînd, despre Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, votată în plenul Parlamentului la 27 august 1990. Cu părere de rău, acest document de o importanţă istorică deosebită a fost distrus în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009. Rămâne ancheta să demonstreze a fost în mod intenţionat sau în urma incendiului care a avut loc. Totuşi, sperăm că în cadrul şedinţei festive a Parlamentului care se preconizează pentru săptămîna viitoare, actul fondator al statului va fi simbolic şi plenar restabilit.

Perioada activităţii primului parlament democratic a coincis în timp cu declanşarea conflictului de pe Nistru, impus de conducerea vechii URSS, în rezultatul căruia în raioanele de est a fost instaurat un regim secesionist anticonstituțional, consecinţele căruia se fac simţite şi pînă în ziua de azi. Este un subiect şi o problemă ce-şi mai aşteaptă condiţiile istorice de soluţionare definitivă. 

Onorată asistenţă,

Astăzi, de la o distanţă de douăzeci de ani de la inaugurarea primului Parlament democratic, menţionăm cu satisfacţie meritele majore ale deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XII-a. Majoritatea dintre ei sînt personalităţi marcante, activitatea cărora şi-a lăsat amprenta distinctă asupra independenţei şi suveranităţii statului nostru. Prin meritele lor deosebite ei şi-a asigurat un loc de cinste în istoria contemporană şi merită atenţia statului, deoarece anii în care au activat au fost ani cu adevărat grei şi nimeni nu ştia că va lua sfîrşit Imperiul răului, se va destrăma Uniunea Sovietică.

Noi, participanţii la acest for științific, membrii actualului corp de legislatori, urmează să contribuim plenar, prin adoptarea cadrului legal adecvat, la afirmarea în continuare a valorilor fundamentale ale umanităţii, cum ar fi democraţia, pacea, cooperarea şi buna înţelegere în societate, respectarea drepturilor omului, progresul economic şi social, la integrarea Republicii Moldova în marea familie a statelor europene.

Permiteţi-mi să adresez încă o dată salutul meu cordial tuturor participanţilor la Conferinţa ştiinţifică "Parlamentul Independenţei şi al transformărilor democratice (1990-1994), douăzeci de ani de la constituire", şi să vă doresc o activitate fructuoasă, întru realizarea plenară a ordinei de zi şi atingerea integrală a idealurilor proclamate de primul Parlament a Republicii Moldova.

Şi nu în ultimul rînd, stimaţi colegi ai Parlamentului '90-94, vreau să vă mulţumesc pentru curajul de care aţi dovadă în activitate pe parcursul acestor ani, pentru faptul că aţi spus în faţa viitoarelor generaţii adevărul, aţi promovat valori precum libertatea, democraţia, iar fundamentul pus prin munca depusă de dvs. n-a putut fi demolat de încercările care au avut loc în Republica Moldova. Vă doresc multă sănătate şi să fiţi mîndri de activitatea pe care aţi avut-o în calitate de deputaţi în anii 1990-1994.

Îmi pare rău că mulţi dintre deputaţii primului Parlament nu mai sunt printre noi, de aceea îmi permiteţi să vă chem la un minut de reculegere în memoria celor decedaţi.

Vă mulţumesc.

 

 

 

Parlamentul independenței și al transformărilor democratice (1990 - 1994) 20 de ani de la constituire

"Parlamentul Independenţei", o lucrare cronico-foto-documentară a fost lansată de către deputații primului Parlament de la Chișinău, vineri, 16 aprilie, în cadrul conferinței științifice "Parlamentul independenței și al transformărilor democratice (1990 - 1994) 20 de ani de la constituire".

"Vrem să lăsăm drept testament generațiilor viitoare această lucrare, care ar fi bine să ajungă în fiecare școală, în fiecare bibliotecă", a menționat Vlad Darie, membru al Asociației Parlamentul 90.

Prezent la lansare președintele interimar Mihai Ghimpu a menționat despre schimbarea produsă acum 20 de ani în Republica Moldova. "Atunci Parlamentul pentru prima dată a fost ales într-un mod mai democratic. Cetățenii au dorit această schimbare trecerea de la un sistem totalitar la unul democratic, iar fundamentul pus atunci va rămâne în istorie pentru faptul că am reabilitat valorile noastre și am declarat R. Moldova ca stat independent, pentru a scăpa de jugul sovietic pe care nu l-a pus în 1940", a declarat Ghimpu de la tribuna centrală a Parlamentului.

Lucrarea este o culegere de fotografii și acte normative din perioada anilor 1990-1994, care se conțin în 432 de pagini, editată în 3000 de exemplare și va putea fi achiziționată la un preţ de 400 de lei. Conducătorul lucrării este Sandulachi Pantelei, coordonator Vlad Darie, concepția și selecția fotografiilor Mihai Potârniche.

La eveniment au fost prezenți deputații primului Parlament, Mircea Snegur, Petru Lucinschi, ÎPS Mitropolitul Vladimir, oficiali din actuala guvernare.

 

Wednesday, May 5, 2010

Adunare la 8 mai, ora 14.00 in libraria din Ilac centre

Sambata, 8 mai la ora 14.00 in incinta librariei din Ilac centre, Parnell street, Dublin va fi o adunare la care se va alege un presedinte nou al Asociatiei si se vor dicuta proiecte diverse. Vino si tu!